Υποδείγματα Εργασιών

Οδηγίες:
Οι τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για να δημοσιευτεί μια εργασία στα πρακτικά του συνεδρίου είναι:
  1. Θετική κρίση (με ή χωρίς διορθώσεις) από δύο κριτές.
  2. Συγγραφή του κειμένου με χρήση του Microsoft Word (έκδοση 2003, 2007 ή 2010) και μορφοποίηση με βάση ένα από τα Υποδείγματα Εργασιών. Μόνο περιλήψεις δεν θα γίνονται δεκτές.
  3. Η εργασία, εφόσον γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο τουλάχιστον από έναν εκ των συγγραφέων της
  4. Για κάθε εργασία, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και να δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, πρέπει να υπάρχει εγγραφή του συγγραφέα ή των συγγραφέων πριν τις 5/5/2017. 
Υποδείγματα:

1
Εργαστηριακές Παρουσιάσεις 
2
Εκπαιδευτικά Σενάρια 
3
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)
4
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις
5

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν πλήρη άρθρα-εισηγήσεις, βίντεο-εισηγήσεις, εργαστηριακές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά σενάρια, Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-poster) σχετικά με τις Θεματικές Ενότητές του. Πιο συγκεκριμένα:
α) Πλήρη Άρθρα – Εισηγήσεις: 7-10 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν σε ολοκληρωμένα πρωτότυπα άρθρα και εργασίες (βιβλιογραφικές μελέτες, έρευνες, διδακτικές προτάσεις, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, εποπτικά μέσα, διδακτικό υλικό και τρόπους αξιοποίησής του, εκπαιδευτικές δράσεις, μελέτες, έρευνες, θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης κ.ά.). Η εισήγηση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων της.
β) Βίντεο – εισηγήσεις: Είναι πλήρη άρθρα (δηλαδή 7-10 σελίδες συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών), όπου η παρουσίαση όμως της εισήγησης γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία του ομιλητή, ο οποίος πρέπει να στείλει την γραπτή εργασία του προς κρίση και, σε περίπτωση θετικής κρίσης, να στείλει στη συνέχεια την παρουσίαση της εργασίας του σε αρχείο βίντεο, διάρκειας 15 λεπτών, στο οποίο θα υπάρχει η παρουσίαση σε PowerPoint (ή άλλο πρόγραμμα παρουσιάσεων) καθώς και η ενσωμάτωση της ομιλίας του καθώς παρουσιάζει την εργασία του (το συγκεκριμένο αρχείο βίντεο μπορεί να παραχθεί μέσα από ένα από τα συνηθισμένα λογισμικά επεξεργασίας βίντεο). Το βίντεο αυτό θα παρουσιαστεί στο συνέδριο και η εργασία θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά (μέγιστος αριθμός εργασιών από την κατηγορία αυτή που θα γίνουν δεκτές: 20).
γ) Εργαστηριακές παρουσιάσεις: 2-6 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών προσεγγίσεων, διδακτικών εργαλείων και εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια Η/Υ και θα έχουν διάρκεια 1 – 3 ώρες. Θα πρέπει να υποβληθούν και τυχόν φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν.
δ) Εκπαιδευτικά Σενάρια όλων των ειδικοτήτων, 2–6 σελίδες (μη συμπεριλαμβανομένου του ‘Παραρτήματος’ το οποίο θα περιλαμβάνει το πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο). Αφορά σε Εκπαιδευτικά Σενάρια που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, ή οπουδήποτε αλλού, όλων των ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Εκτός από τη συμπερίληψή τους στα πρακτικά του συνεδρίου, το σενάριο θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων του.
ε) Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις: 5-8 σελίδες. Αφορά στην περιγραφή υλοποίησης ενός προγράμματος (π.χ. μια Σχολική Δραστηριότητα όπως Αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικού θέματος κλπ., κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κ.ά) ή μιας δράσης (π.χ. e-twinning, Teachers4Europe, μαθητικοί διαγωνισμοί κλπ.). Σκοπός είναι η διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του τρόπου εφαρμογής των δράσεων αυτών, των ιδεών που προέκυψαν, των αποτελεσμάτων τους, των συμπερασμάτων τους καθώς και η άντληση κατάλληλης ανατροφοδότησης για διδακτική χρήση. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ή δράση μπορεί να υποβληθεί και ως «Πλήρης εισήγηση» αν περιλαμβάνει και ερευνητικό μέρος ή να υποβληθεί στην παρούσα κατηγορία (αυτό αποτελεί απόφαση του συγγραφέα αφού τα κριτήρια κρίσης είναι διαφορετικά σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες εργασιών). Για τη συμπερίληψή του στα πρακτικά του συνεδρίου, το καινοτόμο Πρόγραμμα ή Δράση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων του.
στ) Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters): απαιτούνται 4 - 7 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών, δείτε το αντίστοιχο πρότυπο) για τα πρακτικά και ένα αρχείο με 1 εικόνα για την προβολή του e-poster. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) προσφέρονται για τη συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων κλπ. και κάποιου σύντομου σώματος κειμένου. Οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) δεν τυπώνονται σε χαρτί ή άλλο υλικό. Σε ειδικό χώρο του συνεδρίου, στον οποίο οι σύνεδροι θα έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, οι εργασίες e-posters θα προβάλλονται επαναλαμβανόμενα και αυτοματοποιημένα, με χρήση βιντεοπροβολέα ή διαδραστικού πίνακα. Για την προβολή αυτή, οι συγγραφείς πρέπει να δημιουργήσουν και να αποστείλουν (σε χρόνο που θα καθοριστεί στη συνέχεια) ένα αρχείο με 1 εικόνα (σε όποια μορφή, π.χ. ppt, jpg κλπ.), η οποία θα συγκεντρώνει και θα περιγράφει τα βασικά σημεία και την ουσία της εργασίας τους. Για τη συμπερίληψή τους στα πρακτικά του συνεδρίου, η παρουσία στο συνέδριο ενός τουλάχιστον συγγραφέα της e-poster εργασίας είναι απαραίτητη. Όμως, σε ειδικές περιπτώσεις όπου η παρουσία είναι δύσκολη ή αδύνατη, κατόπιν συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και μόνο για τα e-poster, δίνεται η δυνατότητα «Συμμετοχής από απόσταση» (χωρίς τη φυσική παρουσία των συγγραφέων). Οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου.
Όλες οι εργασίες θα προωθηθούν για ανώνυμη κρίση από επιτροπή δύο κριτών (peer reviewing), αφού πρώτα αφαιρεθούν τα στοιχεία των συγγραφέων. Για το λόγο αυτό, τα κυρίως κείμενα θα πρέπει να μην περιέχουν αναφορές με τρόπο που να οδηγεί στην ταυτοποίηση οποιουδήποτε μέλους της συγγραφικής ομάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το συνέδριο που περπάτησε μαζί με τα παιδιά στην πόλη

1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Οδική Ασφάλεια για τα Παιδιά! Το συνέδριο που περπάτησε μαζί με τα παιδιά στην πόλη. Γιατί...